• Вноситься народними депутатами Укра1ни Г.Омельченком, А._рмаком

 • ЗВЕРНЕННЯ Верховно1 Ради Укра1ни до Конгресу Сполучених Штат1в Америки

  Шановн1 пан1 та панове!

  Звернутися до вас нас змушуЁ ситуац1я, що склалася навколо народного депутата Укра1ни, колишнього прем'ер-м1н1стра Укра1ни Лазаренка Павла 1вановича у зв'язку з його зверненням до Верховно1 Ради Укра1ни та м1жнародним скандалом, який виник у зв'язку з розсл1дуванням обставин "в1дмивання" грошей через "The Bank of New York''.

  Лазаренко П.1., який на даний час утримуеться п1д вартою у Федеральн1й тюрм1 США, дав св1дчення американським правоохоронним органам 1 суду (який розглядаЁйого справу) про незаконну д1яльн1сть Президента Укра1ни Кучми Леон1да Даниловича, .його дочки Франчук Олени Леон1д1вни, дружини Кучми Людмили Микола1вни, Прем'ер-м1н1стра Укра1ни Пустовойтенка Валер1я Павловича, Секретаря Ради нац1онально1 безпеки 1 оборони Горбул1на Володимира Павловича, М1н1стра внутр1шн1х справ Кравченка Юр1я Федоровича, Голови Служби безпеки Деркача Леон1да Васильовича, радника Президента Укра1ни, народного депутата Волкова Олександра Михайловича, радника Президента Укра1ни, народного депутата П1нчука В1ктора Михайловича, радника Президента Укра1ни, колишнього м1н1стра зовн1шн1х економ1чних зв'язк1в 1 торг1вл1 Осики Серг1я Григоровича, голови правл1ння Нац1онально1 акц1онерно1 компан11 "Нафтогаз Укра1ни" Бакая 1горя Михайловича та 1нших посадових ос1б з оточення Кучми Л.Д., а також наявн1сть у деяких 1з них валютних рахунк1в 1 нерухомост1 за кордоном.

  Лазаренко П.1. звернувся з заявою до Верховно1 Ради Укра1ни, у як1й, зокрема, зазначае, що в1н готовий дати ц1 св1дчення й укра1нському парламенту 1 правосуддю.

  За пов1домленням засоб1в масово1 1нформац11 (в тому числ1 1 американських) Генеральним прокурором США висунуто звинувачення проти комерц1йних ф1рм 1 групи громадян (в т.ч. 1 Рос11), як1 п1дозрюються у "в1дмиванн1" м1льярд1в американських долар1в через "ТЬе Вапс оf New Уоrk".

  16 червня 1999 року Верховна Рада Укра1ни утворила Тимчасову сл1дчу ком1с1ю з розсл1дування обставин в1дкриття за кордоном валютних рахунк1в, використання та приховування на них валютно1 виручки посадовими особами - громадянами Укра1ни (головою Ком1с11 обраний народний депутат Укра1ни Омельченко Григор1й Омелянович).

  Членами Тимчасово1 сл1дчо1 ком1с11 та судовими органами Корол1вства Бельг11, зокрема, встановлено, що колишн1й пом1чник Президента Укра1ни (нин1 - його радник) народний депутат Укра1ни Волков Олександр Михайлович, використовуючи своЁпосадове становище протягом 1994-1997 рок1в, як сам особисто, так 1 разом 1з своею дружиною Волковою Алою та 1ншими громадянами Укра1ни (Назаренко Юр1й, Ластовицький В1ктор) займався за межами Укра1ни незаконною ф1нансово-комерц1йною д1яльн1стю та "в1дмиванням" грошей. А саме: засновував 1 реестрував р1зноман1тн1 комерц1йн1 ф1рми, в тому числ1 1 в офшорних зонах, в1дкривав 1 використовував у закордонних банках особист1 валютн1 рахунки, а також рахунки для комерц1йних структур, у яких в1н був засновником, та приховував на цих рахунках валютну виручку в особливо великих розм1рах. Розсл1дуванням встановлено, що з 1993 по 1997 роки на особист1 валютн1 рахунки Волкова О.М. 1 рахунки його ф1рм у банках Бельг11 над1йшли кошти на загальну суму майже $ 16 млн. США та 8 млн. бельг1йських франк1в.

  Зг1дно укра1нського законодавства, державним службовцям Укра1ни заборонено займатися комерц1йною д1яльн1стю та в1дкривати 1 використовувати валютн1 рахунки за кордоном без в1дпов1дного дозволу Нац1онального банку Укра1ни.

  Наприклад, 2 кв1тня 1997 року Волков О.М" працюючи пом1чником Президента Укра1ни, за сво1м п1дписом направив до Бельг1йського "KREDIETBANK"Беверен-Мелселе) факсом банк1вське доручення перерахувати на рахунок _ 890-0097-590 (CHIPS UID: 336515, SWIFT code: IRVT US 3N) в "PAREX BANK" (Латв1я, м. Рига) або на рахунок ф1рми "SAVEKO TRUSST LLC" (яка зареестрована в штат1 Делавер /Delawere/, США) в "ТНЕ BANK OF NEW YORK" залишки валютних кошт1в (всього $ 2 530 000 США) з рахунк1в його офшорннх ф1рм: "GLOBAL MARKETING CORPORATION" ($ 790000 США); "VOYAGER MARKETING ASSOCIATRS LIMITED" ($ 600 000 США); "UNIVERSAL MARKETING SYSTEMS LIMITED" ($ 200 000 США); "CARRINGTON INVESTMENT COMPANY LIMITED" ($ 250 000 США); "SPENCER INVESTMENTS LIMITED" ($ 690 000 США).

  Це доручення Волкова О.М. не було виконано у зв'язку з наявн1стю судового ордеру на арешт його рахунк1в у банках Бельг11. За пов1домленням правоохоронних орган1в США, ф1рма "SAVEKO TRUST LLC" насправд1 зареестрована в США за адресою 11 "реестрац1йного агента", не займалась реальною комерц1йною д1яльн1стю 1 не мас нав1ть свого номеру телефона.

  18. березня 1997 року судов1 органи Корол1вства Бельг11 заарештували вс1 особист1 рахунки Волкова О.М. та рахунки його ф1рм (з залишками валюти на загальну суму понад $3500 000 США), як1 знаходилися в бельг1йських банках. Судовим сл1дчим м. Брюсселю Колетт Калеварт висунуто<проти Волкова О.М. звинувачення у квал1ф1кованому "в1дмиванн1" грошей .(ст. 42, 43, 43', 505 Крим1нального кодексу Корол1вства Бельг11)

  17 вересня 1999 року Верховна Рада Укра1ни направила Генеральному Прокурору Укра1ни для перев1рки депутатський запит з матер1алами про наявн1сть в банках США валютних рахунк1в радника Президента Укра1ни, народного депутата П1нчука В1ктора Михайловича. В запит1, зокрема, зазначаеться, що у "The Bank of New York" ЁЗ рахунки (_ 421430989, на якому на початок 1999 року знаходилось $ 3100117 сша; _ 389124671 - $ 1610 869 США; _ 671248302 -дан1 про кошти в1дсутн1) компан11 "1нтерпайп", президентом яко1 до обрання народним депутатом Укра1ни був П1нчук В.М. 1 якому належить 65% акц1й ц1е1 компан11. У депутатському запит1 також зазначаеться, що у американському "The Bank of New York" Ё2 особист1 рахунки П1нчука В.М.: _320495517, на якому на початок 1999 року знаходилось $13447883 США; _ 95200630- $8424341 США.

  Ще один приклад використання громадянином Укра1ни "ТЬе Ваnk of New York". Так, 9 лютого 1998 року ф1рма 1МЕ МEDICAL LTD" перерахувала через "BALTIC INTERNATIONAL BANK" (м. Рига, Латв1я) $ 84 750 США на рахунок _499 36183 009 00/400 "Тhe Bank of New York", який 10 лютого 1998 року перерахував ц1 кошти до "Ее5(1пег Вап1с" на особистий рахунок _ 7 862 003 00 400 начальника Волинсько1 митниц1 Укра1ни Чернишова Олекс1я В1тал1йовича.

  1 кв1тня 1999 року Земельний суд Мюнхену II (ФРН) визнав винним Чернишова О.В, в скоенн1 злочин1в, передбачених ст.ст. 27,53,369, 370 Крим1нального кодексу ФРН (пособництво у несплат1 податк1в за двома випадками) 1 засудив його до 2 рок1в позбавлення вол1 умовно.

  У вересн1 1999 року прокуратура Волинсько1 област1 на п1дстав1 матер1ал1в депутатського розсл1дування порушила крим1нальну справу щодо Чернишова О.В. за ознаками злочин1в, передбачених ст. 70 (контрабанда) та ст. 80' (незаконне в1дкриття за кордоном валютних рахунк1в та приховування на них валюно1 виручки) Крим1нального кодексу Укра1ни.

  Про високий р1вень корумпованост1 орган1в влади в Укра1н1 неодноразово пов1домляли закордонн1 засоби массово1 1нформац11, в т.ч. 1 США. Так, американська газета "Нью-Йорк Тайме" ще 18 жовтня 1996 року, зокрема, писала: "...американська делегац1я, очолювана Р1чардом Морн1нгстаром, спец1альним представником адм1н1страц11 Президента США Кя1нтона з питань економ1чно1 допомоги кра1нам колишнього СРСР, у жовтн1 1996 року висловила укра1нським високопоставленим оф1ц1йним особам своЁзанепокоення з приводу зростання корупц11, пов'язано1 з п1днесенням дн1пропетровського клану. Ця проблема Ёсерйозною перепоною для переходу Укра1ни до ринково1 економ1ки, який 1 без того в1дбуваеться надто пов1льно. Колишн1й пом1чник заступника м1н1стра оборони США в адм1н1страц11 Кл1нтона Шерман Гернетт, який написав книгу про укра1нську пол1тику, назвав вплив дн1пропетровського клану граб1жницьким. Ця дн1пропетровська група привласнюЁдопомогу, призначену для звичайних людей, 1 таким чином набиваЁвласн1 кишен1. Через те що ц1 люди систематично розкрадають державне майно, агон1я зм1н, яку переживаЁУкра1на, розтягуеться. Особливе занепокоення в оф1ц1йнихколах Вашингтона викликаЁпрем'ер-м1н1стр Укра1ни Лазаренко П.1,якии,-як'стверджують американськ1 спец1ал1сти, використовуЁ сво1 повноваження для розпод1лення б1льшо1 частини торг1вл1 1мпортним природним газом через дн1пропетровськ1 коман11".

 • Ця ж газета 9 кв1тня 1997 року писала: "Незважаючи на сотн1 м1льйон1в долар1в американсько1 допомоги, Укра1на дуже невпевненно рухаеться до ринково1 економ1ки. Дипломати та прац1вники 1ноземних компан1й звинувачують у цьому неймов1рну корумпован1сть укра1нських чиновник1в, яка, за 1х словами, Ёнадзвичайно великою, нав1ть за м1рками цього рег1ону... Вс1 причини кореняться в одному - загальн1й в1дкрит1й корупц11. Ситуац1я стала наст1льки серйозною, що деяк1 американськ1 урядовц1 вважають за потр1бне скоротити або призупинити надання державно1 допомоги Укра1н1 до досягнення нею очевидних усп1х1в у боротьб1 з корупцю. Р1вень життя в Укра1н1 р1зко знизився. Ситуац1я пог1ршилася як н1коли, але пров1дн1 укра1нськ1 урядовц1 стали мультим1льйонерами. Найближч1 радники Президента Л. Кучми, як стверджують 1ноземн1 б1знесмени 1 дипломати, активно займаються б1знесом ".

  9 кв1тня 1997 року у палат1 представник1в Конгресу США в1дбулося слухання питання про надання Укра1н1 ф1нансово1 допомоги та про стан корупц11 в Укра1н1. Зазначимо лише окрем1 дан1, наведен1 на цих слуханнях. К1лька член1в палати так 1 не могли зрозум1ти, чому п1сля ст1лькох очевидних прояв1в корупц11 уряду Укра1ни дозволено одержувати американську допомогу. Конгресмен Пекерд, наприклад, заявив, що сл1д припинити надання допомоги Укра1н1 до вир1шення проблеми укра1нсько1 корупц11. На його думку, якби нав1ть п1дтвердилась хоча б десята частина пов1домлень про корупц1ю в Укра1н1, то 1 тод1 сл1д було б позбавити 11 уряд будь-яких кошт1в. Конгресмен Вулф зауважив, що Сполучен1 Штати не повинн1 допомагати злочинцям 1 1х не сл1д приймати в посольствах США.

  В анал1тичн1й дов1дц1 США,п1дготовлен1й до економ1чного форуму в Давос1, п1дкреслюеться, що Укра1на знаходиться в числ1 л1дер1в серед кра1н з найб1льшим р1внем хабарництва, корупц11 в пол1тиц1 та ухилення в1д сплати податк1в.

 • Нажаль, зазначен1 вище факти 1 оц1нки мають реальне п1дгрунтя. За час перебування Кучми Л.Д. на посад1 Президента Укра1ни в держав1 виникла заборгован1сть по виплатам зароб1тньо1 плати, пенс1й, стипенд1й та 1нших соц1альних виплат у розм1р1 майже 10 млрд. грн. (приблизно $ 2 000 000 000 США), а зовн1шн1й борг Укра1ни вир1с з дек1лькох сот м1льйон1в до понад $ 12 000 000 000 США. Населення Укра1ни за цей пер1од зменшилось майже на 2,5 млн. громадян 1 понад 80 % його .проживаЁза межею б1дност1 (що за м1жкароднимк правовими нормами може розц1нюватися як геноцид народу). Кадрова та економ1чна пол1тика Президента Кучми Л.Д. призвела до того, що Укра1на, за оц1нками м1жнародних експерт1в, стала одню з найб1льш корумпованих кра1н свпу, а 11 нац1ональн1 багатства незаконно привласнен1,, розкраден1 невеликою купкою посадових ос1б-корупц1онер1в. За даними щор1чного ---послання Президента Кучми Л Д,, до Верховно1 Ради Укра1ни, поза банк1вським ко^ролем, перебувають в об1гу понад 43% нац1онально1 валюти, нелегальний сектор економ1ки зб1льшився з ^0% до 55е4. Сума в1льно конвертовано1 валюти, незаконно вивезено1 з Укра1ни 1 сховано1 на рахунках в 1ноземних банках, оц1нюеться експертами в $ 20 000 000 000 США Посадових ос1б, що зловживали владою, порушували етику повед1нки державного службовця та закони Укра1ни, Кучма Л.Д. призначав на в1дпов1дальн1 державн1 посади, нагороджував в1дзнаками Президента та присвоював 1м р1зн1 звання.

  У зв'язку з проведенням в Укра1н1 З1 жовтня ц.р. президентських вибор1в, у яких бере участь як кандидат в президенти 1 нин1шн1й Президент Кучма Л.Д., кер1вники правоохоронних орган1в Укра1ни, не дивлячись на очевидн1сть протиправних д1й високих посадових ос1б з близького оточення Кучми Л.Д., не дають належно1 правово1 оц1нки д1ям цих ос1б 1 не притягують 1х до встановлено1 законом в1дпов1дальност1.

  Усв1домлюючи необх1дн1сть сп1льних зусиль Верховно1 Ради Укра1ни та Конгресу США у боротьб1 з корупцю 1 орган1зованою злочинн1стю, керуючись гуманними 1 демократичними принципами, прагнучи об'ективне п1д1йти до оц1нки звернення Лазаренка П.1. та розсл1дувати обставини в1дкриття в американських банках валютних рахунк1в та приховування на них кошт1в посадовими особами -громадянами Укра1ни, Верховна Рада Укра1ни -звертаеться до Конгресу Сполучених Штат1в Америки з проханням:

  - надати Верховн1й Рад1 Укра1ни повну 1нформац1ю, яка м1ститься в св1дченнях Лазаренка П.1., отриманих в1д нього правоохоронними органами та судом США, щодо протиправно1 д1яльност1 Президента Укра1ни Кучми Леон1да Даниловича, його дочки Фраячук Олени Леон1д1вни, дружини Кучми Людмили Микола1вни, Прем'ер-м1н1стра Укра1ни Пустовойтенка Валер1я Павловича, Секретаря Ради нац1онально1 безпеки 1 оборони Горбул1на Володимира Павловича, М1н1стра внутр1шн1х справ Кравченка Юр1я Федоровича, Голови Служби безпеки Деркача Леон1да Васильовича, радника Президента Укра1ни, народного дедпутата Укра1ни Волкова Олександра Михайловича, радника Президента Укра1ни, народного депутата Укра1ни П1нчука В1ктора Михайловича, радника Президента Укра1ни, колишнього м1н1стра зовн1шн1х економ1чних зв'язк1в 1 торг1вл1 Осики Серг1я Григоровича, голови правл1ння Нац1онально1 акц1онерно1 компан11 "Нафтогаз Укра1ни" Бакая 1горя Михайловича та 1нших посадових ос1б з оточнення Кучми Л.Д.;

  - пов1домити Верховну Раду Укра1ни про наявн1сть (чи в1дсутн1сть) рахунк1в у американських банках, (зокрема у "ТЬе Вапс оf Nnew York" 1 "ТЬе Вапс оf Воsn") Волкова О.М., П1нчука В.М., Чернишова О.В. та 1нших громадян Укра1ни, щодо яких Лазаренко П.1. даз св1дчення правоохоронним органам та суду США.

  Верховна Рада Укра1ни з вдячн1стю спод1ваеться на розум1ння з боку Конгресу Сполучених Штат1в Америки та позитивне вир1шення зазначеного'Звернення".